ตำแหน่งรับสมัครงาน

บริษัท เค ที ซี ซี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี  บริษัทดำเนินธุรกิจด้านจัดการทัวร์ประเทศเกาหลี ภายใต้แบรนด์ (Happy Korea) รวมถึงการติดต่อธุรกิจ การศึกษาดูงานแบบหมู่คณะหรือการเดินทางด้วยตนเอง และ Mice entertainment เรารับจัดงานอีเว้นท์ นิทรรศการ เทศกาล และงานสัมมนาอย่างครบวงจร เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี เพื่อขยายความก้าวหน้าทางธุรกิจ และความต้องการในบุคลากร ทางบริษัทจึงเปิดรับผู้มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีมาร่วมงานกับเรา เพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน ( www.k-tcc.co.th , www.happytokorea.com )  โทร. 02-539-5770

K.T.C.C. Co., Ltd. was founded on August 15, 2546 with the objective to be the bridge of relationships between Thailand and Korea. Our company has worked as the tourism business between Thailand and Korea, in the branding is Happy Korea, and MICE Entertainment worked for events, organize and seminar. We worked more than 15 years. Right now, the company has recruiting for new employees in positions. www.k-tcc.co.th www.happytokorea.com Call. 02-539-5770

Position: MICE Manager

อัตรา: 1 อัตรา

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสวรรค์ และทักษะในการจัดการวางแผนงานที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถควบคุม เชื่อมโยงการทำงานและการคิดวางแผนในการจัดอีเว้นท์
 • ดูแลโครงสร้าง เทคนิคระบบแสง สี เสียง เทคนิคพิเศษ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดอีเว้นท์
 • ติดต่อ Supplier หรือดีลงานต่างๆ ได้
 • ควบคุมการดูแลขั้นตอนการเตรียมงาน การติดตั้ง และดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • Male / Female
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • Working experience at least 3 years
 • Have creative ideas and skills in planning and management.
 • Be able to work under pressure and workaround well.
 • Be able to control and manage work flow of organizing events.
 • Have knowledge and controlling skill in light/sound effect, special effect, and various device for events.
 • Be able to deal with suppliers and dealers.
 • Manage skill in every step of organizing event according to the assignment


IT support / เจ้าหน้าทีสารสนเทศ
อัตรา: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

    - มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน (Computer/Printer/Network/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ)
    - สามารถติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน,เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เป็นอย่างดี
    - ตรวจสอบความปลอดภัย ความพร้อม ของอุปกรณ์สารสนเทศ
    - มีความรู้และสามารถแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานได้ เช่น MS.Office / Outlook / อุปกรณ์ IT
    - หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สนับสนุนการทำงานภายในบริษัทฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

    - เพศชาย / หญิง
    - อายุ 20 ขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางด้านสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ด้าน IT Support 1-3 ปี
    - ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
    - อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ
    - สามารถทำงานเป็นทีมได้


Accounting Admin / เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
อัตรา: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

    - จัดทำเอกสารทางบัญชีต่างๆ
    - คีย์ข้อมูลทางบัญชี
    - จัดทำเอกสารทางภาษี (ภงด. 3, 53)
    - ทำรายงานต่างๆ
    - จัดเก็บเอกสารต่างๆ ตามระบบ
    - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

คุณสมบัติ

    - เพศชาย / หญิง
    - อายุ 20 ขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
    - ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

    - สามารถใช้ Internet, MS Office ได้
    - สามารถจัดการงานด้านเอกสาร และจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ
    - หากเคยผ่านงานสำนักงานบัญชีมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหมายเหตุ : ถ้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 02-539-7387, 097-262-0728 ต่อฝ่ายบุคคล หรือส่งประวัติมาที่ Email: umaporn@k-tcc.co.th www.k-tcc.co.th , www.happytokorea.com

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Facebook Happytokorea
Twitter Happytokorea
YouTube Change Happytokorea
Instagram Happytokorea
Line Happytokorea