line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Big Thanks Autumn

Happy Big Thanks Autumn
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ ต.ค.-พ.ย. 66
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

_____น.
 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณแถว....... ก่อนนำท่านไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของ สายการบินเจจู แอร์ (Jeju Air) / สายการบินแอร์ปูซาน (Air Busan) / สายการบินทีเวย์ (T’ Way)

วันที่ 2: อินชอน (เกาหลีใต้) – ซองโด เซ็นทรัลพาร์ค – ล่องเรือ Water Taxi – ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – Wolmi Street

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้โดย สายการ … (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) (ระหว่างเดินทางบริการเซ็ตอาหารเช้าแก่ทุกท่าน)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Songdo Central Park พื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง ซึ่งเป็น 1ใน 3 สถานที่แนะนำให้ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีของเมืองอินชอน สวนแห่งนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสธรรมชาติในเมือง ซึ่งผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติ
 • นำท่าน ล่องเรือ Water Taxi ชมวิวทิวทัศน์รอบบริเวณซองโด เซ็นทรัลพาร์ค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของย่านธุรกิจเมืองซองโดใหม่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400,000 ตารางเมตร รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และสูดอากาศบริสุทธิ์
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เจยุกซัมบัพ (Jeyuk Ssambap)

บ่าย
 • นำท่านสู่ ไชน่าทาวน์ ชุมชนของชาวจีนที่ถือกำเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนเมื่อปีค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ปัจจุบันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวจีนนับตั้งแต่รุ่นบุกเบิก โดยยังคงกลิ่นอาย วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนให้เห็นอยู่ ผ่านสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน และอาหาร ท่านสามารถเลือกลิ้มลองรสชาติอาหารจีนจากหลากหลายร้าน ณ ชุมชนชาวจีนแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ที่ผ่านการเนรมิต โดยการนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยมาวาดภาพตกแต่งรอบหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกเก็บภาพมุมต่างๆ กันอย่างจุใจ
 • นำท่านเดินทางสู่ Wolmi-do Street ถนนทีรายรอบไปด้วยร้านกาแฟ, สวนสนุก, ร้านอาหารทะเล ร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย เป็นถนนที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ที่นิยมมาดื่มกาแฟหรือรับประทานอาหารพร้อมชมวิวทะเล
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเชลล์ย่าง

ที่พัก

Best Western Harbor Park Incheon Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3: DMZ Cable Car - Café - กรุงโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู (Paju) ประตูสู่ชายแดนเกาหลีเหนือและที่ตั้งเขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ (Demilitarized Zone: DMZ) ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ตึงเครียดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นับตั้งแต่มีการเจรจาหยุดยิงในสงครามเกาหลีเมื่อปี 1953 และคงสถานะเป็น ‘คู่สงคราม’ ระหว่างกัน เนื่องจากไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • นำท่านไปยัง สวนสาธารณะพยองฮวานูรี ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งชาวเกาหลีนิยมไปถ่ายรูปคู่กับกังหันลมและหมุดยักษ์สีแดงสด
 • พาท่านขึ้น Cable Car ชมสวนสาธารณะพยองฮวานูรี สามารถมองเห็นอิมจินกักและ DMZ ได้ในที่เดียว
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูแดจิเก หรือหม้อไฟเกาหลี เป็นเมนูที่เกิดขึ้นในค่ายทหาร โดยนำสิ่งต่างๆ  ใส่ลงหม้อ พร้อมน้ำซุปปรุงด้วยพริกประจำชาติของเกาหลี ซึ่งถือเป็นอาหารเกาหลีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทีเดียว

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่ Bakery Cafe (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) คาเฟ่สไตล์บ้านโบราณเกาหลีที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เพื่อไปยัง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา และความผูกผันที่ชาวเกาหลีมีต่อสาหร่าย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่าย อาหารยอดนิยมที่อยู่คู่กับชาวเกาหลีมาช้านาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างเกาหลีบุฟเฟต์) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ โดยนำหมูหมักจนได้ที่ มาย่างบนเต่าถ่านร้อน ๆ สุกกำลังดี และตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ รับประทานคู่กับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำคล้ายเมี่ยง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครื่องเคียงนานาชนิด

ที่พัก

IBIS  Insadong Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4: ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังถ็อกซู + ถนนเลียบกำแพงหิน – ศูนย์เวชสำอาง – Duty Free – เมียงดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชม ศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด หรือฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอันปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการบำรุงตับ ล้างพิษ ทำให้ตับแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าชม พระราชวังถ็อกซู ซึ่งเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามของสวนและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว  เดินเล่นบน ถนนกำแพงหินพระราชวังถ็อกซู ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตัวถนนมีความยาว 900 เมตร ขนานกับแนวกำแพงหินของพระราชวัง รายล้อมด้วยต้นแปะก๊วยทั้งสองข้างทาง จึงเป็นที่มาของชื่อ “ถนนสายโรแมนติก” และยังเป็นจุดถ่ายทำซีรี่ส์ Goblin ฉากที่พระเอกและนางเอกพบกันครั้งแรกอีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เมนูขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมรับประทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ
 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ และเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง
 • นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” ย่านการค้าสายแฟชั่นที่รวบรวมเอาการแต่งกายอันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับสวยงามมากมาย เครื่องสำอางเกาหลียี่ห้อดังนานาชนิด เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจนถึงเวลาที่เหมาะสม
ค่ำ

อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก

IBIS  Insadong Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 5: Oil Tank Culture Park - ตลาดมังวอน - ฮงแด - Super Market - สนามบิน

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ Oil Tank Culture Park  หรือ สวนวัฒนธรรมถังน้ำมัน สวนฮิตที่ใครหลายคนน่าจะรู้สึกคุ้นเคย สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเขตน้ำมันเก่าของคลังน้ำมันมาโป หลังจากถูกกำหนดให้เป็นสิ่งก่อสร้างอันตรายระดับหนึ่ง และไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าใกล้ และได้ปิดกิจการลงอย่างถาวรในปี ค.ศ.2000 ก่อนจะมีการนำเอาพื้นที่ถังน้ำมันเก่าแห่งนี้มาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนทุกคน และเปิดใช้งานอีกครั้งในปี ค.ศ.2017เพื่อให้ได้ตอบโจทย์การใช้งานที่แท้จริงของประชาชน Oil Tank Culture Park จึงเป็นโครงการที่ได้รับพัฒนาผ่านไอเดียของประชาชน และได้จัดการประกวดออกแบบขึ้น นอกจากสวนนี้จะเป็นการนำพื้นที่อุตสาหกรรมน้ำมันที่ถูกทิ้งร้างมาพัฒนาเป็นสวนแล้ว ด้านการใช้สวนแห่งนี้ก็มีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย โดยพื้นที่รอบๆ ของตัวสวนจะเป็นพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นที่เชื่อมอาคารแต่ละหลังเข้าด้วยกัน ซึ่งอาคารภายในสวนนั้นคือการปรับถังน้ำมันเก่าที่เป็นร่องรอยจากอุตสาหกรรมน้ำมันมาเป็นอาคารสำหรับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจัดแสดงนิทรรศการ เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงร้านกาแฟ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดมังวอน (Mangwon Market) เป็นตลาดพื้นเมืองเก่าแก่ของประเทศเกาหลี โดยจะตั้งอยู่ใกล้ๆ กับ ฮงแด ย่านช็อปปิ้งยอดฮิตของคนไทย ภายในตลาดนั้นมีตั้งแต่ อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึง ร้านสตรีทฟู้ดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไก่ทอด โฮต็อก ต็อกคัลบี โคโรเกะ พริกทอดยัดไส้ เป็นต้น
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก หรือไก่อบซีอิ้ววุ้นเส้น เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิมอันเลื่องชื่อ ประกอบด้วยเนื้อไก่ ผัดกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย
 • นำท่านช็อปปิ้ง ย่านฮงแด ย่านวัฒนธรรมของเกาหลี และสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมทั้งร้านอาหารคาเฟ่ แหล่งช็อปปิ้ง กิจกรรมสนุก ๆ มากมายเอาไว้ในที่เดียวกัน "ฮงแด" มาจาก Hongik University บริเวณโดยรอบจึงถูกเรียกว่า "Hongik University" เพราะมีมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่รวมกัน จนกลายเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี เมื่อมีวัยรุ่นมารวมตัวกันมากขึ้น ทำให้มีกิจการ กิจกรรม และสถานที่ที่น่าสนใจใหม่ ๆ เปิดให้บริการอยู่เสมอ
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน โดยระหว่างทางแวะเก็บตกของฝากและของที่ระลึกเพิ่มเติมที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึก
 • ออกเดินทางกลับประเทศไทย สายการบินเจจู แอร์ (Jeju Air) / สายการบินแอร์ปูซาน (Air Busan) /สายการบินทีเวย์ (T’ Way) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 24 ก.ย. 66
33,900
32,900
31,900
4,900
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 66
33,900
32,900
31,900
4,900
04 - 08 ต.ค. 66
33,900
32,900
31,900
4,900
11 - 15 ต.ค. 66
33,900
32,900
31,900
4,900
18 - 22 ต.ค. 66
33,900
32,900
31,900
4,900
25 - 29 ต.ค. 66
33,900
32,900
31,900
4,900
08 - 12 พ.ย. 66
33,900
32,900
31,900
4,900
15 - 19 พ.ย. 66
33,900
32,900
31,900
4,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
  การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!
 • ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
 • กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   • หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน
   • สำเนาสูติบัตร
  ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
 • หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง
 • การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
 • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์
  โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea