Exclusive Tour : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา

โครงการศึกษาดูงานประเทศเกาหลี(ใต้)

โดยคณะนิสิตวิศวกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2557

ศกษาดงานฮนไดมอเตอร 01

ศกษาดงานฮนไดมอเตอร 02

ศกษาดงาน 02

ศกษาดงาน 01

ดอกซกง

วดวาอจองซา

 

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea