line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Football Supporter 3 Star

Happy Football Supporter 3 Star
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : 20-24 มี.ค. 67
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

_____น.
 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่......
 • กรุณานำกระเป๋าเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
 • 22:45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Premia เที่ยวบินที่ YP602

วันที่ 2: อินชอน (เกาหลีใต้) – สนาม World Cup Stadium

6:15 น.
 • ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับ เมนู บูเดจิเก หรือ หม้อไฟเกาหลี ที่มากมายไปด้วยวัตถุสไตล์อเมริกา ได้แก่ แฮม ไส้กรอก กิมจิ หมูสับ ถั่วงอก ต้นหอม ลงไปต้มพร้อมกันในหม้อไฟ

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่  สนาม World Cup Stadium อิสระตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกโซนเอเชีย (กลุ่มซี)  ระหว่าง ทีมชาติไทย – ทีมชาติเกาหลีใต้  ตั้งแต่เวลา 14:00 – 18:30 น.
ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการอาหารค่ำ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน)

ที่พัก

โรงแรม Bernoui Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ
ที่พัก

โรงแรม Bernoui  Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 4: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ
ที่พัก

โรงแรม Bernoui  Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 5: วัดบงอึนซา – COEX Mall – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางชม วัดบงอึนซา สักการะพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินอ่อนที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้และเป็นสถานที่เก็บรักษาแผ่นไม้ที่ได้สลักพระไตรปิฎกเอาไว้ จำนวน 3,479 บท โดยในทุกๆ วันที่ 9 ของเดือนที่ 8  ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี จะมีพิธี จองแดบุลซา โดยพระภิกษุสงฆ์จะนำพระคัมภีร์ไว้บนศีรษะและเดินท่องบทสวดไปโดยรอบ ถือเป็นพิธีสวดที่หาชมได้ยาก
 • จากนั้นเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าโคเอ็กซ์ (COEX Mall) ศูนย์การค้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความยิ่งใหญ่ของ ห้องสมุดโคเอ็กซ์สตาร์ฟิลด์ ที่ตกแต่งด้วยชั้นหนังสือขนาดมหึมา เป็นอีกแห่งหนึ่งสถานที่ ที่..ไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งหรือพักผ่อนกับมุมถ่ายภาพสวยๆ ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ อาหารเกาหลีโบราณอายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมนูยอดนิยม นำเนื้อหมูสไลด์มีความนุ่มจากการหมักซอสให้รสออกหวานกลมกล่อม แล้วนำมาย่างบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลม พร้อมผักกะหล่ำ มีน้ำขลุกขลิก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน  ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ลูกอม ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึกจากเกาหลี
 • จากนั้น เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Air Premia เที่ยวบินที่ YP601
 • ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะประทับใจในบริการของเรา

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 24 มี.ค. 67
29,900
28,900
27,900
6,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ
 • รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตามระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
   ** การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)**
ข้อแนะนำ!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
   • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
   • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
   • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
   • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
   • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
   • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร
    ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
  1. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง
 • กรณียกเลิกการจอง ท่านจะต้อง ส่งอีเมล เพื่อแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
 • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
 • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea